The Kardashian factor: How you should be using sponsored contentThe Kardashian factor: How you should be using sponsored content